Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Κεντρική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες Παγκύπρια από το 1985 και έχει τα κεντρικά της γραφεία επι της οδού Κλήμεντος 33, Μέγαρο Κεντρική, 1061 Λευκωσία, Κύπρος.

Η Κεντρική Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία») με πρωταρχικό στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών με βάση τον νέο Κανονισμό, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες της, η Εταιρεία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται.

1. Τι Είδους Προσωπικά Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε

Η Πολιτική της Εταιρείας μας διέπει τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ανάλογα με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε ή θα σας παρέχουμε. Πιο κάτω παρατίθεται λεπτομερής κατάλογος με προσωπικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να επεξεργαστούμε για σκοπούς παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων ανάλογα με το είδος της ασφάλειας που θα σας παρέχουμε:

 • Προσωπικά Δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλ. Ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο εργασίας, οικία και κινητού τηλεφώνου, επάγγελμα, και εργασία, οικογενειακή κατάσταση, παιδία/εξαρτώμενοι.
 • Δεδομένα Ταυτοποίησης: αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης και υπηκοότητα.
 • Πληροφορίες Ιδιοκτησίας: πληροφορίες σχετικά με το όχημά σας, το σκάφος σας ή της περιουσία σας όπως αρ. άδειας οδήγησης και αριθμός εγγραφής οχήματος/ σκάφους, προηγούμενες ασφάλειες ή απαιτήσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με την απαίτησή σας ή/και συμμετοχή σας στο συμβάν το οποίο δημιούργησε την απαίτηση ή πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα/ τρίτους τα οποία συμμετείχαν/ενεπλάκησαν στο συμβάν το οποίο δημιούργησε την απαίτηση.
 • Ασφαλισμένος Κίνδυνος: πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλισμένο κίνδυνο οι οποίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα στο μέγεθος που απαιτείται ανάλογα με τον ασφαλισμένο κίνδυνο:

– Ιατρικά Δεδομένα: δήλωση ιατρικών παθήσεων, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά πιστοποιητικά, εκθέσεις προσωπικών ιατρών, ανεξάρτητες ιατρικές εξετάσεις, ιατρικό ιστορικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, πιστοποιητικό θανάτου, πιστοποιητικό γέννησης, ιατρικό ιστορικό με την αιτία θανάτου, στοιχεία διαχειριστών περιουσίας αποβιώσαντος και επιπρόσθετα ιατρικά πιστοποιητικά που εξασφαλίζονται μετά θάνατο.

– Ποινικό Μητρώο: πληροφορίες σχετικά με το αν βαρύνεστε από προηγούμενες καταδίκες ή ποινές ή αν εκκρεμεί σχετική διαδικασία εναντίον σας.

– Καταπολέμηση της Απάτης: πληροφορίες αναφορικά με καταδίκες απάτης και πληροφορίες για κυρώσεις που προέρχονται από διάφορες βάσεις δεδομένων.

 • Οικονομικές/Τραπεζικές πληροφορίες: βεβαιώσεις αποδοχών, μηνιαίο εισόδημα, ύψος προμήθειας/αμοιβής, τιμολόγια, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος IBAN, αριθμός λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες σχετικά με την οικία σας ή άλλης περιουσίας που βρίσκεται εντός αυτής, υποθήκες ή επιβαρύνσεις επί της περιουσίας.
 • Πληροφορίες για Εγγυητές: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου και τηλέφωνο εγγυητών.
 • Χρήση της Επικοινωνίας: πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στο πλαίσιο τηλεφωνικής κλήσης με την Εταιρεία.
 • Πληροφορίες για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές: πιστοποιητικό εγγραφής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ύψος παραγωγής, πληρωμή προμηθειών, απολυτήριο/πτυχίο/διπλώματα, βεβαίωση μη πτωχεύσαν, βιογραφικό σημείωμα στοιχεία εγγυητών.

2. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας, ανάλογα με την υπηρεσία που επιδιώκει να παρέχει, συλλέγει προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές ως εξής:

 • Από πελάτες και τα μέλη των οικογενειών τους σε απευθείας σύνδεση, πρόσωπο με πρόσωπο, είτε τηλεφωνικώς είτε με γραπτή αλληλογραφία.
 • Από εργοδότες.
 • Σε περίπτωση απαίτησης, από τρίτα πρόσωπα περιλαμβανομένου άλλα μέρη στην αξίωση όπως εναγόμενους/κατηγορουμένους, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και διαχειριστές ζημιών.
 • Από άλλους συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά όπως ασφαλιστές, αντασφαλιστές και άλλους μεσάζοντες.
 • Από βάσεις δεδομένων περιλαμβανομένων άλλων καταλόγων κυρώσεων.
 • Από κυβερνητικές υπηρεσίες όπως αρχές καταχώρησης οχημάτων και φορολογικές αρχές.
 • Έντυπα αιτήσεων.
 • Από πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.
 • Από τα έντυπα στον ιστότοπο μας και με την αλληλεπίδραση που έχετε με τον ιστότοπο (παρακαλώ όπως ανατρέξετε στην Ειδοποίηση Cookies).

3. Πως Χρησιμοποιούμε και σε ποιους Κοινοποιούμε
τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα πελάτων μας και επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας, συνεργάτες ή και αντιπροσώπους μας για τους παρακάτω σκοπούς:

Σκοπός Επεξεργασίας

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Κοινοποίηση

Σύναψη επαγγελματικής
σχέση περιλαμβανομένου
της επικοινωνίας με πελάτη.

Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες

Συλλογή ή επιστροφή ασφαλίστρων, πληρωμή απαιτήσεων και διευκόλυνση πληρωμών.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρεία
για ανάκτηση οφειλών.

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Τράπεζες
Φορείς παροχής υπηρεσιών
για ανάκτηση χρέους

Διαχείριση ασφαλιστικών απαιτήσεων.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρεία για ανάκτηση οφειλών.
(γ) Δημόσιο Συμφέρον. 

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Διαχειριστές Απαιτήσεων
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη όπως ιατροί, μάρτυρες κτλ.

Θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων είτε της Εταιρείας μας είτε των πελατών μας.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της
Εταιρεία για εξυπηρέτηση
πελατών σε απαιτήσεις.

(γ) Θεμελίωση, υπεράσπιση
ή άσκηση νομικών αξιώσεων.  

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Διαχειριστές Απαιτήσεων
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη όπως ιατροί, μάρτυρες κτλ.

Διερεύνηση και δίωξη απάτης ή άλλου πιθανού ποινικού αδικήματος.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για την καταπολέμηση ποινικών και άλλων αδικημάτων.
(γ) Θεμελίωση, υπεράσπιση ή άσκηση νομικών αξιώσεων.  
(δ) Δημόσιο Συμφέρον.

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη εμπλεκόμενα στην
διερεύνηση του αδικήματος

Ανανέωση Ασφαλιστήριων Συμβολαίων

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για την διευκόλυνση των πελατών στην ανανέωση των ασφαλιστήριων συμβολαίων τους

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες

Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Συγκατάθεση

Μάρκετινγκ

Συγκατάθεση

Ασφαλιστές

Συμμόρφωση με Εποπτικές Αρχές

(α) Συμμόρφωση με νομική
υποχρέωσητης Εταιρείας.

(β) Θεμελίωση, υπεράσπιση
ή άσκηση νομικών αξιώσεων

Εποπτικές Αρχές
Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Ελεγκτές

Επικοινωνία με πελάτες

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη ή ενός πιθανού πελάτη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Εκτίμηση Ρίσκου

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για κάλυψη απαιτήσεων

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες

Χρήση Cookies

(α) Συγκατάθεση

Σκοπός Επεξεργασίας

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Κοινοποίηση

Σύναψη επαγγελματικής σχέση
περιλαμβανομένου
της επικοινωνίας με πελάτη.

Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες

Συλλογή ή επιστροφή ασφαλίστρων, πληρωμή απαιτήσεων και διευκόλυνση πληρωμών.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για ανάκτηση οφειλών.

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Τράπεζες
Φορείς παροχής υπηρεσιών για ανάκτηση χρέους

Διαχείριση ασφαλιστικών απαιτήσεων.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για ανάκτηση οφειλών.
(γ) Δημόσιο Συμφέρον. 

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Διαχειριστές Απαιτήσεων
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη όπως ιατροί, μάρτυρες κτλ.

Θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων είτε της Εταιρείας μας είτε των πελατών μας.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για εξυπηρέτηση πελατών σε απαιτήσεις.
(γ) Θεμελίωση, υπεράσπιση ή άσκηση νομικών αξιώσεων.  

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Διαχειριστές Απαιτήσεων
Δικηγόροι

Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη όπως ιατροί, μάρτυρες κτλ.

Διερεύνηση και δίωξη απάτης ή άλλου πιθανού ποινικού αδικήματος.

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για την καταπολέμηση ποινικών και άλλων αδικημάτων.
(γ) Θεμελίωση, υπεράσπιση ή άσκηση νομικών αξιώσεων.  
(δ) Δημόσιο Συμφέρον.

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Δικηγόροι
Εμπειρογνώμονες
Τρίτα μέρη εμπλεκόμενα στην
διερεύνηση του αδικήματος

Ανανέωση Ασφαλιστήριων Συμβολαίων

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για την διευκόλυνση των πελατών στην ανανέωση των ασφαλιστήριων συμβολαίων τους

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες

Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Συγκατάθεση

Μάρκετινγκ

Συγκατάθεση

Ασφαλιστές

Συμμόρφωση με Εποπτικές Αρχές

(α) Συμμόρφωση με νομική υποχρέωσητης Εταιρείας.
(β) Θεμελίωση, υπεράσπιση ή άσκηση νομικών αξιώσεων

Εποπτικές Αρχές
Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες
Ελεγκτές

Επικοινωνία με πελάτες

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη ή ενός πιθανού πελάτη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Εκτίμηση Ρίσκου

(α) Εκτέλεση συμβολαίου με πελάτη.
(β) Νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας για κάλυψη απαιτήσεων

Ασφαλιστές
Αντασφαλιστές
Μεσάζοντες

Χρήση Cookies

(α) Συγκατάθεση

4. Περίοδος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα.

Εάν χρειαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπό άλλο που δεν συνάδει με τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας η Εταιρεία μας οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη αναλόγως.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στις επιχειρηματικές ανάγκες και νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας ασφαλιστικής σύμβασης εκτός και αν άλλες νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας απαιτούν περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών δεδομένων. 

Με το πέρας της περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία μας ακολουθεί την ενδεδειγμένη διαδικασία καταστροφής δεδομένων με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε κατά πόσον διατηρούμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή/και ποια δεδομένα διατηρούμε, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης σας και να λάβετε αντίγραφο αυτών των δεδομένων.

5. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας

Ο Κανονισμός ορίζει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει πρακτικές με τις οποίες είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα κάτωθι αιτήματα σας:

Για την άσκηση των ακόλουθων δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρεί η Εταιρείας για εσάς λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αντίγραφο από το αρχείο μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Εταιρεία για διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. 

Δικαίωμα Περιορισμού: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας το οποίο μπορεί να εκτελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός και αν η Εταιρεία αποδείξει έννομο συμφέρον ή αν απαιτούνται τα δεδομένα για σκοπούς νομικής/δικαστικής υπόθεσης.

Δικαίωμα στη Φορητότητα Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφότυπο αναγνωρίσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα προσωπικά σας δεδομένα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτή την περίπτωση να εκφράσετε την άποψη σας και να προσβάλετε την απόφαση.

Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας.

Γραφείο Επιτρόπου Πορστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
1 Ιάσωνος, 2ος Όροφος,
1082 Λευκωσία,
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία,
Τηλ: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
commissioner@dataprotection.gov.cy

Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κεντρικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λτδ στη διεύθυνση του γραφείου μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης: info@kentriki.com.cy

6. Αλλαγές στην Πολιτική μας

Ενημερώνεστε ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

Kλαδοι Ασφαλειων
Για Ιδιωτες

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.

© 2020 Copyright // Kentriki Insurance. All rights reserved.
Handcrafted and developed by Brain Cube Communications.